Hội đồng Engineer.vn

Link: Council.Engineer.vn

Hội đồng Engineer.vn là hội đồng đánh giá năng lực của thành viên để cấp phát hoặc thu hồi thẻ thành viên name.Engineer.vn. 

Hội đồng Council.Engineer.vn là một phần của Hội đồng Council.vn và chịu sự quản lý của Hội đồng Council.vn. 

Để sự đánh giá được khách quan và tránh tiêu cực thì danh sách thành viên của hội đồng này sẽ không công khai.