Tiến cử chủ tịch cho cộng đồng này

Link: tiencu.engineer.vn

Theo Chuẩn Mới thì chức chủ tịch các cộng đồng sẽ được bầu chọn công khai trên